برچسب » کیومرث یزدان پناه، آمریکا، غرب آسیا، فرهنگ ایرانیان

مقاومت و سناریو های پیدا و پنهان آمریکا
بهمن 21, 1402

مقاومت و سناریو های پیدا و پنهان آمریکا

امریکا اگر متحدان وفادار تر و مطمئني پیدا می‌کرد، شکل رفتار خود را تغییر میداد و همیشه مترصد فرصت سازی برای اقدامات خاص خود در نظام جهانی است.