برچسب » جنگ غزه، طوفان الافصی، فرهنگ ایرانیان

جنگ غزه پایان می یابد؟
بهمن 11, 1402

جنگ غزه پایان می یابد؟

فرایند جنگ غزه ورای ریشه های تاریخی- هویتی و ژئوپلیتیکی، به دلیل درهم آمیختگی منافع راهبردی- تاکتیکی بازیگران منطقه ای و فرامنطقه ای یک روند طولانی را طی کرده که می تواند تبعات جهانی داشته باشد.