برچسب » تولید داخل،صنعت،رییس جمهور،فرهنگ ایرانیان

نقشه راهبردی صنعتی پویا تدوین‌شد
بهمن 1, 1402

نقشه راهبردی صنعتی پویا تدوین‌شد

مشاور رئیس‌جمهور گفت: نقشه راهبردی صنعتی و ارتقاء تولید داخل به‌گونه‌ای تدوین‌شده تا در طول زمان بتوان بر اساس متغیرهای حاکم مانند علم و فناوری به‌روز شود.