برچسب » آمریکا، ایران، روسیه، فرهنگ ایرانیان

ٰایالات متحده برای این سناریوی کابوس‌وار آماده نیست!
بهمن 12, 1402

ٰایالات متحده برای این سناریوی کابوس‌وار آماده نیست!

دشوار است که با استدلال رابرت گیتس، وزیر دفاع پیشین آمریکا مخالفت کرد که زمانی گفته بود ایالات متحده امروزه با بزرگترین تهدید علیه نظم جهانی "در دهه‌های گذشته، شاید هم در همه تاریخ این نظم" دست به گریبان است—با جنگ‌هایی چاره ناپذیر در اروپا و خاورمیانه و تنش‌هایی که می‌توانند به راحتی در آسیا تشدید شوند.