برچسب » آزمون استخدامی،آموزش وپرورش استثنائی،فرهنگ‌ایرانیان

آموزش و پرورش ۱۱۳۵ آموزگار استثنایی جذب می‌کند
بهمن 14, 1402

آموزش و پرورش ۱۱۳۵ آموزگار استثنایی جذب می‌کند

وزارت آموزش و پرورش در آزمون استخدامی اسفند ۱۴۰۲، تعداد ۱۱۳۵ آموزگار استثنایی جذب می‌کند.